dien thoai di dong , dau gia , the gioi smartphone , download game mobile , smartphone , tang truong , khoa hoc cong nghe thong cong , mua ban sim , Smartphone gia re , cong nghe tuong lai , cong nghe 360 , giai tri guongmat.org , su kien trong ngay , thoi trang hi tech , thong tin 360 , may tinh bang , perfect body , kasuman.com , gia vang hom nay , tin tuc an toan , kinh te viet nam , xay dung viet nam , thoi trang , thoi trang , phu nu viet nam , tin tuc moi online , dich vu bao ve viet nam , bao ve viet nam , cong ty bao ve viet nam , tin tuc moi online , giai tri 24h , tin tuc 24h

Inligtingstukke

Boekelys

Kort resensies van 18 boeke oor Rentmeesterskap soos opgestel deur Monty Sahd.

 

 1. Hall, DJ 1990. The Steward: A Biblical Symbol Come of Age. Grand Rapids: WB Eerdmans. In hierdie uitgebreide en verwerkte uitgawe poog Hall om die basiese betekenis van die Bybelse metafoor rentmeester  uit te spel vir die sosiale konteks waarbinne ons lewe. Hy benader die begrip vanuit Bybelse, historiese, sosiologiese, teologiese en ekklesiologiese hoek en wys op die ryke betekenis en implikasies van rentmeesterskap.
 2. Hall, DJ 1986. Imaging God: Dominion as Stewardship. Grand Rapids: WB Eerdmans. Vir sekere analiste is die agteruitgang van die natuur binne ‘n tegnologiese gemeenskap onder andere toe te skryf aan die Joods-Christelike begrip van die mens as die heerser oor die  natuur. In die boek beweer Hall dat die krisis in die natuur ‘n mens dwing om nuut te dink oor die verhouding tussen die mensdom en die natuur – ‘n verstaan wat gebou word op die konsep dat die mens na die beeld van God geskep is. Laasgenoemde konsep wys volgens hom op die verhouding tussen die mens en God en nie na iets wat die mens besit nie. Met verwysing na die Heerskap van Christus behels heerskappy nie eienaarskap nie, maar eerder opofferende diens teenoor ander mense en dinge waarvoor die mens verantwoordelik is.
 3. Stackhouse, ML 1987. Public Theology and Political Economy. Grand Rapids: WB Eerdmans. Rentmeesterskap is vir Stackhouse die Christelike term vir verantwoordelike ekonomie. Om ‘n rentmeester te wees, is nie bloot om die kerk te ondersteun nie; dit behels ‘n verantwoordelike ekonomiese lewe in die gemeenskap en die wêreld. Die hooftaak van die Christen-rentmeester is om ‘n nuwe publieke teologie te kweek wat die strukture en beleidsrigtings van die publieke lewe sal vorm.
 4. Reumann, J 1992. Stewardship and the Economy of God. Grand Rapids: WB Eerdmans. Reumann gaan die geskiedenis van die begrip rentmeesterskap na. Hy wys daarop dat die begrip verskillende betekenisse deur die loop van die tyd gehad het. Hy verbind die begrip rentmeesterskap met die ekonomie of huishouding van God en wys op die implikasies daarvan vir vandag.
 5. Meeks, MD 1989. God the Economist: The Doctrine of God and Political Economy. Minneapolis: Fortress Press. Meeks beweer in sy boek dat die skeiding wat ontstaan het tussen ekonomie en teologie nie gesond is of gehandhaaf moet word nie. Hy poog om die Trinitariese siening van God krities teenoor  bepaalde konsepte van God wat nog steeds ‘n invloed op basiese ekonomiese veronderstellings het, te stel. Vanuit hierdie Trinitariese vertrekpunt gaan kyk hy na bepaalde standpunte en gevolge van die ekonomie.
 6. Wright, M 1992. Yours Lord: A Handbook of Christian Stewardship. London: Moybray. Hierdie boek is ‘n poging om praktiese leiding aan gemeentes en individue te gee oor die betekenis en implikasies van rentmeesterskap.  Missiestelling, doelwitformulering, aksieplanne en evalueringsmetodes word ook bespreek.
 7. Grimm, E 1989. Generous People: How to encourage vital Stewardship. Grimm bied ‘n goeie uiteensetting van wat rentmeesterskap behels en nie behels nie. Daarna gaan hy voort om sinvolle en opbouende voorstelle te maak rondom praktiese sake vir ‘n gemeente se insamelingstrategie. ‘n Baie goeie en bruikbare boek.
 8. Fisher, WE 1979. All The Good Gifts. Minneapolis: Augsburg. Hierdie boek is meer algemeen van aard en poog om Bybelse rentmeesterskap en die implikasies daarvan te omskryf.
 9. Heerspink, RC 1996. Becoming a Firstfruits Congregation: A Stewardship Guide for Church Leaders. CRC Publications. Hierdie boek is ‘n opvolg van ‘n boek wat Heerspink geskryf het wat rentmeesterskap-opleiding vir gemeentelede uiteengesit het (Firstfruits: Managing the Master’s Money). Sy tweede boek handel oor die rol van die leierskap in die kerk en die invloed wat hulle kan uitoefen in die motivering en visionering wat benodig word in ‘n dankbare gemeente. Dit bied praktiese hulp vir predikante, ouderlinge en diakens. Dit bou op ‘n verantwoordbare Bybelse verstaan van rentmeesterskap met die oog op die transformasie van onnadenkende gewers na dankbare gelowiges wat oorvloedig is in hulle gawes teenoor God en ander mense en instansies.
 10. Vallet, RE  en Zech, CE 1995. The Mainline Church’s Funding Crisis: Issues and Possibilities. Grand Rapids: Eerdmans. Die skrywers ondersoek en ontleed die afname in sendingfinansiering in hoofstroomkerke beide in Noord Amerika en Australië. Hulle wys ook op die afname in die lidmaattal in hierdie kerke.  Die interaksie tussen gemeentes en denominasionele strukture/werksaamhede word ook uitgelig. Hulle poog om na die situasie te kyk vanuit die sosiale wetenskappe beide wat oorsake en moontlike oplossings betref. Hulle bespreek ook die kerk in die moderne en postmoderne era. Hulle eindig nie op ‘n sombere noot nie, maar wys op die eintlike sake wat ter sprake is en die moontlikhede wat uit die situasie voortspruit.
 11. Hoge, DR; Zech,C; McNamara, P en Donahue, MJ 1996. Money Matters: Personal Giving in American Churches. Louisville: Westminster John Knox Press. Die skrywers het met ‘n toekenning van die Lilly Endowment navorsing gedoen oor die verskynsel dat binne sekere kerke die persoonlike bydraes van lidmate afgeneem het, terwyl ander weer nie deur dieselfde tendense geraak is nie. In hulle navorsing was hulle bewus daarvan dat daar ‘n verskuiwing gekom het in die individuele gee-patrone sowel as in die gemeentelike spandering van die geld. Hulle konsentreer egter op die individuele en gemeentelike faktore wat ‘n rol speel in die besluitneming van lidmate om ‘n bydrae aan hulle onderskeie kerke te maak. Hulle slotsom wys daarop dat die wêreldbeskouing en teologieë van denominasies verskil en dat gemeentes binne ‘n bepaalde denominasie ook verskil. Die uitdaging lê daarin dat kerke rentmeesterskap nie bloot as ‘n finansiële saak moet sien nie, maar dat dit met die opbou van die hele gemeente te doen het. Die deelname van die leiers en die lidmate is onontbeerlik. Die styl van rentmeesterskap moet deursigtigheid, verantwoordbaarheid en verantwoordelikheid openbaar. Die siening van lidmaatskap en die verbintenis van lidmate is ook belangrik.
 12. Vallet, RE 1989. Stepping Stones of the Steward. Grand Rapids: WB Eerdmans. Vallet het heelwat ervaring rondom rentmeesterskap vanweë bepaalde poste wat hy beklee het. In hierdie boek bied hy die Christelike lewe aan as ‘n reis wat onderneem moet word. Hy maak gebruik van die gelykenisse en deur middel van 14 preke dui hy hierdie reis aan. Die reis begin by die besef van God se liefde en die deelname aan die vreugde wat met God se liefde gepaard gaan. Hy wys ook op die bronne wat God beskikbaar stel, die noodsaaklikheid om na ander uit te reik op hierdie reis en die groeigeleenthede wat die reis bied. Soos met alle preke is daar sommige wat beter is as die ander.
 13. Carter, GC 1998. Speaking of Stewardship: Model Sermons on Money and Possessions. Louisville: Geneva Press. Negentien verskillende persone dra by tot hierdie boek wat 23 preke oor rentmeesterskap, geld en besittings bevat. Die preke is onder verskillende temas ingedeel. Die vyf temas van die boek handel oor die teologiese dimensies van rentmeesterskap, die persoonlike voorbereiding vir rentmeesterskap, die geestelike dissipline van gee, geld en besittings as omstrede sake in die geloofslewe en ons globale verantwoordelikheid en gemeentelike sending. Dit is ‘n nuttige boek wat verskillende bruikbare preekvoorstelle bevat. Die eksegetiese onderbou van sommige preke is miskien by tye ‘n bietjie lig.
 14. Mead, LB 1998. Financial Meltdown in the Mainline?.  Alban Institute. In hierdie boek bespreek Mead die probleem wat vir gemeentes rondom finansies bestaan. Aan die een kant het gemeentes nie genoeg geld nie, maar aan die ander kant word die geld wat daar wel is nie goed bestuur nie. As leiers en individue praat ons nie altyd die waarheid oor die mag van geld in ons lewens nie. Ons weet ook nie altyd hoe om te dink en te praat oor geld nie. Mead glo dat die probleem groter is as wat ons wil erken. Dieperliggend is egter ‘n geestelike probleem wat vra na ons lojaliteite en vertroue. Hierdie finansiële krisis bied egter die geleentheid vir bekering en ‘n terugkeer na God toe.
 15. Hoge, D; McNamara, P en Zech C 1997. Plain Talk about Churches and Money. Alban Institute. Hierdie boek is die eerste in die reeks “Money, Faith, and Lifestyle Series” wat deur Alban uitgegee gaan word. Dit sluit aan by en maak gebruik van die navorsing gedoen vir Money Matters. Die skrywers is bewus van gemeentes se vrese vir, weerstand teen en moeilikheid met geld. Met die insig wat hulle uit vorige navorsing gekry het, behandel hulle die volgende onderwerpe: Hoekom leiers so ongemaklik met die onderwerp van geld is; die verskil tussen fondsinsameling en rentmeesterskap; die vraag na die beste rentmeesterskapprogram of -benadering; die investering van kerkgeld en die verbintenis tussen sending en begroting.
 16. Ronsvalle, John en Sylvia 1998. At Ease: discussing money and values in small groups. Alban Insitute. Hierdie boek is verreikend omdat dit een van die belangrikste vrae waarmee Christelike dissipels worstel, vierkantig op die tafel plaas nl die verstaan en gebruik van geld op die vlak van basiese geloofsoortuigings en –verbintenisse. Die boek is egter ook prakties omdat dit ‘n effektiewe proses vir Christene voorstel waardeur hulle gesamentlik die vreugde en vryheid van ware rentmeesterskap kan beleef. Die metode wat hulle volg is gebasseer op gemeentelike kleingroepbesprekings wat behulpsaam is met die skep van ‘n vertrouens- en ondersteuningsatmosfeer in die hantering van probleme rondom geld en die ontdekking van verantwoordelike rentmeesterskap.
 17. McNamara, PH 1999. More Than Money: Portraits of Transformative Stewardship. Alban Institute. Hierdie boek gaan om meer as geld. Dit handel oor die wyse waarop rentmeesterskap geïntegreer word in die lewensbloed van lewenslustige gemeentes. Verder gaan dit oor die manier waarop ‘n holistiese benadering tot rentmeesterskap daartoe bygedra het om gemeentes weer lewe te gee. Predikante en lidmate vertel hulle stories nie oor fondsinsameling nie, maar oor die rykdom van die gemeentelike lewe. Hierdie boek is beide inspirerend en motiverend van aard.
 18. Hudnut-Beumler, J 1999. Generous Saints: Congregations Rethinking Ethics and Money. Alban Insitute. Hierdie vierde boek in die “Money, Faith, and Lifestyle Series” is ‘n konstruktiewe teologie en etiek oor geld in die Christelike lewe. Die skrywer ondersoek ekonomiese en teologiese voorveronderstellings wat onderliggend is rondom die probleem met geld. Die boek bied inligting en wysheid wat beide individue en gemeentes kan help om helderder te dink oor die verhouding tussen geld en geloof. Dit handel onder andere oor die vraag wat die Here van ons verwag rondom geld en etiese waardes. Hoe leef ons met die middele wat ons het en hoe leef ons ooreenkomstig ons roeping om blymoedige gewers te wees?